2

Tietosuojaseloste

YLEISTÄ

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja ykseys.fi voi kerätä sinusta käyttäessäsi sen palveluita tai ottaessasi yhteyttä ykseys.fi:n kautta tai vastatessasi kyselyyn tai osallistuessasi arvontaan messujen yhteydessä (jäljempänä yhdessä ”Palvelu”), sekä mihin tarkoituksiin ja millä perusteella ykseys.fi voi tällaisia tietojasi käyttää. Käyttämällä Palvelua hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Ykseys.fi voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa julkaisemalla siitä uuden version verkkosivuillaan. Ykseys.fi pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista.

TIEDOT REKISTEREISTÄ

 1. REKISTERIN NIMI:

Ykseys.fi:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Petra Vallisaari, ykseys.fi

 1. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
 1. Asiakasrekisteri
 • Asiakasrekisteriin merkitään hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten esitietoja asiakkaan terveydentilasta, tiedot hoidon kulusta, hoidettavan arvio hoidon jälkeisestä olotilasta sekä mahdolliset suunnitellut
  jatkotoimenpiteet seuraavaa hoitokertaa varten.
 • Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin tallennetaan nimi ja yhteystiedot sekä alaikäisen hoidettavan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.
 • Asiakkaan tilaus- ja laskutustiedot
 • Asiakkaan antamat asiakaspalautetiedot
 1. Markkinointirekisteri

Markkinointirekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Yritysasiakkaan tai potentiaalisen yritysasiakkaan yhteyshenkilön tai muun luonnollisen henkilön (jäljempänä ”Asiakas”) etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
 • Asiakkaan suostumuksella markkinointitarkoitukseen käytettävät asiakaspalautteet
 • Muut Asiakkaasta hänen suostumuksellaan kerättävät tiedot.
 1. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Asiakasta hoitava hoitaja tallentaa hoitajakohtaiseen asiakasrekisteriin Asiakkaan henkilötiedot, jotka Asiakas itse toimittaa yhteydenottolomakkeella verkkosivuston ykseys.fi kautta, sähköpostitse osoitteeseen petra.vallisaari@gmail.com tai ollessaan suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Lisäksi Asiakkaan henkilötietoja kerätään Asiakkaan edustaman yrityksen ja ykseys.fi:n välisestä asiakassopimuksesta sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Markkinointirekisteriin kerätään tietoja messujen tai muiden tapahtumien yhteydessä esimerkiksi arvonta- tai kyselylomakkeilla.

 1. REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS
 • Asiakasrekisterin ensisijaisena tehtävänä on palvella asiakkaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta.
 • Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä laskuttaminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin sopimussuhde ja/tai suostumus.
 • Markkinointirekisterin tarkoituksena on Palvelun kehittäminen sekä Palvelusta ja tuotteista tiedottaminen ja viestiminen.
 1. TIETOJEN LUOVUTUS

Käsittelemme tietojasi vain Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Palvelua tuottaessamme voimme voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneilleen (esimerkiksi tilitoimistolleen), joka on velvoitettu käsittelemään tietoja vain meidän lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten.

Hoitajakohtaisten asiakasrekisterien asiakaskohtaiset tiedot liittyen asiakkaan terveydentilaan, hoidon kulkuun ja suunnitteluun ovat ainoastaan asiakasta hoitavan hoitajan nähtävissä.

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET

Ykseys.fi säilyttää tietojasi rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai Asiakas on asiakkaana olevan yrityksen palveluksessa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tarpeellisia tietojasi säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot säilytetään suoramarkkinointitarkoitukseen niin kauan kuin henkilö toimii tehtävissä, joihin markkinoitava palvelu liittyy edellyttäen, ettei henkilö ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinoinnin osalta voidaan kuitenkin säilyttää tieto siitä, että henkilö on kieltänyt suoramarkkinoinnin.

 1. REKISTERIEN SUOJAUS

Rekisterit on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Niiden käyttäminen on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterien käyttäjiä sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Rekistereihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekistereissä olevien tietojen käsittelyä.

 1. EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa automaattisesti tietokoneellesi/päätelaitteellesi vieraillessasi eri verkkosivustoilla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Ykseys.fi hyödyntää evästeitä, jotta palvelu voidaan tarjota mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemäsi valinnat soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin  verkkosivut eivät välttämättä toimi häiriöittä.

 1. SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivuihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Ykseys.fi:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Ykseys.fi ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus milloin tahansa:

 • saada tieto tietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa ne;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisemista ja tietojen täydentämistä tai niiden poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa tietojesi käsittelyä siltä osin, kuin tiedon käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin tietojesi käsittelyperusteena on palveluntarjoajan oikeutettu etu;
 • saada tietosi ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset tiedot; ja
 • Vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Jos peruutat antamasi suostumuksen, se ei vaikuta ennen peruuttamista toteutettuun tietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että emme voi lähettää sinulle enää suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuskyselyitä.
 • Sinun tulee lähettää tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyyntösi kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 • Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 1. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Päivitämme tietosuojaselosteen muutokset viipymättä ykseys.fi-sivustolle. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 30.5.2024.

Scroll to Top